Integritetspolicy

4light AB behandlar de personuppgifter i enlighet med gällande lag på 4light.se och 4lightstore.se, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig

Aktiebolaget 4light AB, 55 69 73- 2836, med adress Isafjordsgatan 39 B, 164 40 Stockholm, Sverige (4light AB) är ansvarig för behandlingen av dina person­upp­gifter.

Personuppgifter som kommer att behandlas
De uppgifter som behandlas är personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlat in från dig.

Personuppgifter som du lämnat till oss

När du genomför ett köp hos 4light AB så kommer du att lämna personuppgifter till oss. Detsamma gäller när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev.
Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, person­nummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig

När du genomför ett köp hos 4light AB och när du använder vår sajt så kommer vi att behandla personuppgifter om dig.
Sådan information är ditt namn, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter, kunduppgifter, IP-adress, operativsystem, information om den hård- och mjukvara du använder, uppgifter relaterade till dina kontakter med oss, information om dina surfvanor (så som geografisk plats, sessionstid, vilka externa sidor du tidigare har besökt, vilka sidor och sociala nätverk du besöker hos oss, dina intressen, sök- och köphistorik, vilka varor du besökt eller lagt i vår varukorg samt betalsätt.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Vårt avtal och administration av ditt köp

4light AB kommer att behandla ditt namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer och din e-postadress, uppgifter om dina köp samt uppgifter avseende din användning av våra sociala medier i syfte att kunna administrera vårt kundförhållande med dig inklusive dina inköp och ditt användarkonto.
4light AB kommer att behandla ditt personnummer för de fall att du väljer att använda detta för att hämta dina adressuppgifter.
Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås.
Med undantag av ditt personnummer kommer 4light AB även att behandla ovan personuppgifter i syfte att kunna sköta din eventuella begäran om användning av ångerrätt och reklamation.

Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har 4light AB inte möjlighet att leverera våra produkter eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Marknadsföring av våra varor

Om du har samtyckt till att få vår marknadsföring, såsom t.ex. nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden om våra produkter via e-post, sms eller post så kommer 4light AB även behandla ditt namn, mobil- och telefonnummer, e-postadress och din köphistorik för marknadsföringsändamål.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke som vi antingen inhämtar i samband med att du registrerar dig som kund hos oss eller i samband med ditt köp i vår webbutik.

Du ger ditt samtycke genom att du aktivt kryssar i en eller flera kryssrutor på vår sajt.
Du kan, på samma sätt som när du ger ditt samtycke, återkalla ditt lämnade samtycke genom att du, på vår sajt, kryssar ur ovan nämnda kryssrutor.

Statistik

4light AB kommer att behandla ditt kundnummer och andra referensnummer i syfte att kunna göra statistiska sammanställningar och för att visa dig anpassat innehåll på vår sajt som passar dig.
Den rättsliga grunden för vår behandling av dina person­uppgifter är att den är nödvändig för ändamål som rör 4light AB berättigade intresse.
Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning och innebär, på samma sätt som ovan, situationer där 4light AB vill, eller behöver, göra något som i huvudsak är till vår egen fördel, förutsatt att detta inte skadar dina egna intressen eller grundläg­gande rättigheter och friheter.

Bokföring

4light AB kommer att behandla uppgifter om den transaktion som skett mellan dig och 4light AB för bokföringsändamål.
4light AB kommer av den orsaken att behandla uppgifter om köpet, ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer och din e-post­adress.
Den rättsliga grunden för 4light AB dvs behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar 4light AB.

Automatiserat beslutsfattande/profilering

För att kunna utveckla våra produkter och tjänster, förbättra vår marknadsföring, kun­skap om våra kunder samt våra erbjudanden till dig, kan vi på ett automatiskt sätt komma att samla in och analysera uppgifter från dig.
Sådana uppgifter är ditt namn, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter, kunduppgifter, IP-adress, operativsystem, infor­mation om den hård- och mjukvara du använder, uppgifter relaterade till dina kontak­ter med oss, information om dina surfvanor, sök- och köphistorik, vilka varor du be­sökt eller lagt i vår varukorg, betalsätt och din övriga aktivitet på våra sidor, sociala nätverk samt på vår sajt.

Vi ger dig sedan automatiskt anpassad information i form av annonser och erbjudanden på vår sajt som vi tror du kommer uppfatta som rele­vanta baserat på resultatet av denna analys av ditt användarbeteende (s.k. profile­ring).
Det finns för närvarande inget automatiserat beslutsfattande eller profilering som skulle påverka dig juridiskt eller på annat sätt i betydande grad.
Den rättsliga grunden för 4light AB behandling i denna del är vårt berättigade intresse av att kun­na utveckla vår affärsverksamhet och att, i högsta möjliga utsträckning och för att inte störa dig i onödan, kunna erbjuda dig produkter som matchar dina önskemål och behov.

Behandling av tredje part och överföring av personuppgifter

4light AB kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden.
Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av våra samarbetspartners.

Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina per­son­uppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy och våra instruktioner. Som exempel på tredje part som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan nämnas spedi­törer i samband med leverans av varor.

4light AB kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att 4light AB lämnar ut sådana personuppgifter.

4light AB och våra samarbetspartners behandlar, som huvudregel, dina person­uppgifter endast inom EU och EES.
Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer 4light AB att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES.

Tidsperiod för behandling och lagring

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades, eller samlades in för.
Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål.
Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke, eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Personuppgifter som 4light AB behandlar i syfte att administrera kundförhållande, inklusive dina inköp och användarkonto, eller för att fullgöra våra rättsliga förplik­tel­ser eller avtal, t.ex. uppfylla garanti-, reklamations- eller ångerrättsåtaganden, med dig behandlas under den tid det är nödvändigt för att 4light AB ska kunna admi­ni­stre­ra kundförhållandet och fullgöra vårt avtal eller rättsliga förpliktelser gentemot dig.

Om du har lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring och nyhetsbrev från 4light AB kommer vi att bevara ditt namn, mobil- och telefonnummer, din e-post­adress och din köphistorik till dess att du avregistrerar dig, återkallar ditt lämnade samtycke, eller annars ber oss sluta kontakta dig.
I anslutning till detta kommer 4light AB att radera de personuppgifter som har ett samband med direktmarknadsföringen.

Personuppgifter som 4light AB behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Personuppgifter som 4light AB behandlar för statistikändamål kommer inte längre vara möjligt att koppla till dig som individ efter att aktuellt bokföringsmaterial har raderats.

Dina personuppgifter kan komma att sparas längre än vad som meddelats ovan om det behövs för att följa lagkrav, förordning eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter

Du har rätt att, utan kostnad, en gång per kalenderår, skriftligen begära att få infor­ma­tion om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig.
Du kan även när som helst begära rättelser av felaktiga uppgifter.
Du kan också ha rätt att be oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig och att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter (s.k. dataportabilitet).

Rätt att göra invändningar

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt­marknadsföring och/eller profilering.
Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta/dessa ändamål ber vi dig att antingen ringa oss på telefon­nummer +46 8 121 44 3 44, mejla till oss på info@4light.se eller skriva till 4light AB och meddela oss detta.
Vi kommer då att upphöra med behandling av dina person­upp­gifter för detta/dessa ändamål samt ta bort uppgifterna förutsatt att vi inte behö­ver fortsätta behandla dem för något annat ändamål i enlighet med denna person­uppgiftspolicy.

Rätt att återkalla ditt samtycke

Du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter, genom att, på vår sajt, kryssa ur ovan kryssrutor eller kon­takta oss på våra kontaktuppgifter ovan.
Om du återkallar ditt samtycke, så ber vi dig notera att detta inte påverkar lagligheten av den behandling som tidigare skett på grund av samtycket innan detta återkallades. 4light AB kan även under vissa om­stän­digheter ha en annan rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter, varför vi kan ha en rätt att fortsätta behandlingen.

Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter kan du också kon­takta oss på våra kontaktuppgifter ovan.
Du har även rätt att ge in ett klagomål avse­ende vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

Vid tvister som vi inte lyckas lösa, gällande annat än behandling av dina person­uppgifter, kan du även använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr

Varukorg